Saturday, February 21, 2009

[ေစာလင္းနက္စ္] 3 New Entries: ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအေၾကာင္း သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား (အပိုင္း -၂-)

ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအေၾကာင္း သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား (အပိုင္း -၂-)

ကရင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ
(က) AD 4 ရာစုမွ စတင္ရရွိသည္။ သထံုျပည္မႏူဟာမင္းလက္ထက္ ဗညားအိႏၵဘဲြ႕ခံ ကရင္အမ်ိဳးသားပညာရွိ အမတ္ၾကီး ဖူးဒိုက္ေကာ္ (ေခၚ) မြန္ဒိန္းသည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ ပိဋကတ္ သံုးပံုကို ကရင္ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုေရးသားခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

(ခ) ေကာ့သံခါရြာသား ေစာတာမိတ္သည္ AD 1707၊ အသက္ (၁၉)ႏွစ္အရြယ္တြင္ သန္ကပိုင္ ဆရာေတာ္ထံ၌ ရွင္သာမေဏျပဳခဲ့သည္ (ရွင္နႏၵမာလာဘြဲ႕) 1738 ခုႏွစ္တြင္ အင္း၀ပဒံုမင္း (ဘိုးေတာ္ဘုရား) လက္ထက္ မင္းဆရာေတာ္ (ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္)ထံတြင္ ရဟန္းခံသည္။ ရဟန္းဘဲြ႕မွာ နႏၵမာလာသဒၵမၼေကာ၀ိဒရာဇာဓိရာဇာဂုရုျဖစ္သည္။ 1776 (အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း) ခုႏွစ္တြင္ ေမြးရပ္ေျမသို႔ ျပန္ၾကြလာခဲ့သည္။

ကရင္ႏွင့္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္
(က) ကိုသာျဖဴသည္ 1828 ၊ ေမလ (16) ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ျခင္းခံသည္။ (စေကာကရင္)
(ခ) ဖူးစံေဖါင္သည္ 1837၊ ဇန္န၀ါရီလ (12)ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ျခင္းခံသည္။ (ပိုးကရင္)

ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အမ်ိဳးသားေရးၾကိဳးပမ္းမႈ
(က) ပထမဆံုး ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၊ ေဒါကလု (Karen National Association) ကို 1881 ခုႏွစ္ (အိႏၵိယကြန္ဂရက္ပါတီထက္ ၂-ခန္႔ေစာသည္) တြင္ ဖြဲ႕စည္းျပီး အမ်ိဳးသားအေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေဒါကလု၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္
(ခ) အထက္တန္းမ်ား ကရင္စာေပႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေရး (1922) ခုႏွစ္တြင္ (ဘုရင္ခံဆာ ဟကုတ္ဘတၱလာ) စေ၀ွာ္ကရင္ (၁၀ တန္းအထိ) (ပ၀ိုကရင္ ၇-တန္းအထိ) ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ 1958 ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ယင္းခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ အေၾကာင္းတစံု
တရာေခၚေဖၚျပျခင္းမျပဳပဲ ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္။

(ဂ) ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးေန႔ကို တရား၀င္ ရံုးပိတ္ရက္ျဖင့္ ရရွိရန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
1937 ခုႏွစ္၌ ဥပေဒေၾကာင္းမွတ္ (26/1937) ျဖင့္ ရရွိခဲ့သည္။1938 ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂)ရက္ ကရင္သကၠရာဇ္ ၂၆၇၈-ခုႏွစ္၊ သေလး-ထိုင္ခုတ္ဖို၊ ျပာသိုလၦန္း (၁)ရက္ ေန႔တြင္ ပထမဆံုး ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းကို အသံလြင့္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၈။ 1931 ခုႏွစ္၌ သတ္မွတ္ထားေသာ ကရင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား
(၁) သီးျခားမေဖၚျပေသာကရင္ (၂) စေကာကရင္ (၃) ပကူးကရင္ (၄) မိုေ၀ကရင္ (၅)ဘြဲကရင္ (၆) ပရင္းေဘာကရင္ (ရ)ေ၀ေ၀ါကရင္ (ဂ) မိုပြာကရင္ (၉) ပအိုကရင္ (၁၀)ပေဒါင္ကရင္ (၁၁) ကရင္ျဖဴ (၁၂) ကရင္နီ (၁၃)ဂဲခို၈ဲဘားကရင္ (၁၄) ဇယိမ္ကရင္(ပေဒါင္ေခါင္းကို) (၁၅) တလိုင္းကရင္ (၁၆) ပိုးကရင္

၉။ ယေန႔သတ္မွတ္ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား
(၁) ပိုးကရင္ (မြန္ကရင္) (၂)စေကာကရင္ (၃)ဘြဲကရင္ (၄)ပကူးကရင္ (၅)ဘလပြာကရင္(၆)ေမာ္ေနပြါကရင္ (၇)ကရင္ျဖဴ (၈)ပေလခီး(ပေလခ်ီး) (၉)ပိုးကရင္(အေနာက္) (၁၀)မိုပြာကရင္ (၁၁)ဃဲခုိကရင္ (၁၂)ဃဲဘားကရင္

၁၀။ ကရင္အမ်ိဳးသား လူဦးေရာမွာ 1931 ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ (၁၀.၆) သန္းရွိေနစဥ္၊ ကရင္အမ်ိဳးသားဦးေရမွာ (၁.၄) သန္း။ 1943 ခုႏွစ္ ဂ်ပန္ေခတ္သန္းေခါင္းစာရင္းအရ ကရင္လူဦးေရမွာ (၄)သန္းေက်ာ္ခန္႔ရွိျပီး၊ စစ္အစိုးရေခတ္ 1992 ခုႏွစ္ စစ္အစိုးရသန္းေခါင္းစာရင္းအရ ကရင္အမ်ိဳးသားဦးေရမွာ (၂.၆)သန္း (၂၆)သိန္းရွိေၾကာင္းသိရွိပါသည္။

၁၁။ 1951 ခုႏွစ္ သံလြင္ခရိုင္ကို အထူးေဒသအျဖစ္အေျချပဳလွ်က္ ကရင္ျပည္နယ္ကို ဖာပြန္၊ ျမ၀တီ၊ လႈိင္းဘဲြ႕ေကာ့ကရိတ္၊ သံေတာင္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီးစသည့္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားကို ပါ၀င္ဖဲြ႕စည္းျပီး။ ကရင္ျပည္နယ္ထူေထာင္ေပးခဲ့ရာတြင္ 1992 ခုႏွစ္သန္းေခါင္းစာရင္း
အရ ကရင္လူမ်ိဳး (2.6)သန္း၊ (၂၆)သိန္းရွိသည့္အနက္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ (၆)သိန္းမွ်ေနထိုင္ၾက၍ ကရင္ျပည္နယ္ျပင္ပ အျခားတိုင္းၾကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ (၂)သန္း(သိန္း ၂၀) ေနထိုင္ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၁၂။ ဗမာဘုရင္မ်ားအုပ္စိုးခ်ိန္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အေျခအေန
ပေဒသရာဇ္စနစ္ၾကီး၏ ေအာက္ဆံုးထပ္တြင္ ပိျပားေနခဲ့ရ၏၊ ၾကမ္းၾကဳပ္ရက္စက္မႈ အားလံုးကုိ ၀၀လင္လင္ၾကီးခံစားရ၏။ ဘ၀အေျခအေနတို႔မွာ ေက်းကၽြန္တို႔ထက္ပင္ ဆိုး၀ါးလွ၏။

ဗမာလူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ ေရွာင္ရွားႏိုင္သမွ်ေရွာင္ျပီးေတာ့ ေတာေတာင္မ်ားတြင္ သစ္တပ္မ်ား၀ိုုင္းရံ တည္ေဆာက္ျပီး ေနၾက၏။

ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုးကြယ္လာသူမ်ားကို မိစၦာေတြဟု မ်တ္ခ်ကာ ပိုမိုႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံရေပ၏။ ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမားတို႔ ဗမာႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္လာသည့္အခါ ကရင္တို႔သည္ျဗိတိသွ် အစိုးရကို အားကိုးအားထားျပဳကာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို အရယူလာခဲ့၏။

(အားမာန္သစ္ မဂၢဇင္း)
ဆက္လက္တင္ျပမည္

ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအေၾကာင္း သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနထိုင္ျခင္း

၁။ ကရင္အမ်ိဳးသား သမိုင္ဆိုင္ရာသုေတသီမ်ားက ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းB.C 739 တြင္ ေရာက္ရွိေနထိုင္ၾကသည္ဟု အတည္ျပဳထားသည္။

၂။ ဒီကိုးဒီ

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းသံုးေထာင္ခန္႔က အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရွိ ဒီေရေရာက္ရာ ျမစ္၀ွမ္းကိုးသြယ္တို႔တြင္ ျဖတ္သန္းေနထိုင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ေရာင္ျခည္ကိုးျဖာႏွင့္ ျမစ္၀ွမ္းကိုးသြယ္ ကရင္ အႏြယ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ကိုးဒီ၏သားဟူ၍လည္းေကာင္း တင္စားေခၚေ၀ၚၾကသည္။ တီ (၉) တီ ၁။ ဧရာ၀တီ ၂။ ဟံသာ၀တီ ၃။ ဓည၀တီ ၄။ သာယာ၀တီ ၅။ ကႏၱရ၀တီ ၆။ ဒြါရ၀တီ ၇။ ေဇယ်ာ၀တီ ၈။ ေကတုပတီ ၉။ ျမ၀တီတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

၃။ ျမစ္္၀ွမ္းကိုးသြယ္

၁။ ယန္စီက်န္းျမစ္၀ွမ္း ၂။ ဟို၀ွမ္ဟိုျမစ္၀ွမ္း ၃။ စစ္က်န္ျမစ္၀ွမ္း ၄။ ေကာင္းတံုျမစ္၀ွမ္း ၅။ မဲနမ္ျမစ္၀ွမ္း ၆။ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း ၇။ စစ္ေတာင္းျမစ္၀ွမ္း ၈။ သံလြင္ျမစ္၀ွမ္း ၉။ ဧရာ၀တီျမစ္
၀ွမ္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ သေရေတၱရာမပ်က္မွီအခ်ိန္ခန္႔ကပင္ တေရြ႕ေရြ႕ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ျပီး ျမန္မာမ်ားထက္ ေစာစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသူျဖစ္ၾကသည္။

(က) မြန္ဂိုလီးယားမွႏွစ္ေပါင္း (၁၈၀)ေနခဲ့ျပီး မြန္ဂိုလီးယားျပည္မွ ထြက္ခြါေသာအခ်ိန္သည္ ခရစ္ေတာ္မေေပၚထြန္းမွီ သကၠရာဇ္ (B.C 2013) ခုႏွစ္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕တာကစၥတန္သို႔ ခရစ္ေတာ္မေပၚထြန္းမွီ သကၠရာဇ္ (B.C 2017) ခုႏွစ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး။ ၾကားကာလတြင္ လမ္းခရီး (၄)ႏွစ္ ၾကာေညာင္းပါသည္။

(ခ) အေရွ႕တာကစၥတန္မွ ႏွစ္ေပါင္း (147)ႏွစ္ ေနထိုင္ခဲ့ျပီး အေရွ႕တာကစၥတန္မွ ထြက္ခြါေသာအခ်ိန္သည္ ခရစ္ေတာ္မေပၚထြန္းမွီ သကၠရာဇ္ (B.C 1864) ခုႏွစ္ျဖစ္သည္။ တီဗက္ျပည္သို႔ (B.C 1866) ခုႏွစ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး။ ၾကားကာလတြင္ လမ္းခရီး (၂)ႏွစ္ ၾကာေညာင္းပါသည္။

(ဂ) တိဗက္ျပည္မွ ႏွစ္ေပါင္း (476)ႏွစ္ ေနခဲ့ျပီး တိဗက္ျပည္မွထြက္ခြါေသာအခ်ိန္သည္ ခရစ္ေတာ္မေပၚထြန္းမွီ (B.C
1388)ခုႏွစ္ျဖစ္သည္။ ယူနန္ျပည္သို႔ ခရစ္ေတာ္မေပၚထြန္းမွီ (B.C 1385)ခုႏွစ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး၊ ၾကားကာလတြင္ လမ္းခရီး (၃)ႏွစ္ၾကာေညာင္းပါသည္။

(ဃ) ယူနန္ျပည္နယ္မွ ႏွစ္ေပါင္း (257ခုႏွစ္ေနထိုင္ခဲ့ျပီး၊ ယူနန္ျပည္မွထြက္ခြါေသာအခ်ိန္သည္ ခရစ္ေတာ္မေပၚထြန္းမွီ (B.C 1128)ခုႏွစ္္မာႏိုင္ငံသို႔ခရစ္ေတာ္မေပၚထြန္းမွီ (B.C 1125)ခုႏွစ္ရွိခဲ့ျပီး၊ လမ္းခရီး (3)ႏွစ္ ၾကာေညာင္းပါသည္။

(င) ယူနန္ျပည္မွ ႏွစ္ေပါင္း (B.C 644)ႏွစ္ ေနထိုင္ခဲ့ျပီး၊ ယူနန္ျပည္မွ ထြက္ခြါေသာ
အခ်ိန္သည္ ခရစ္ေတာ္မေပၚထြန္းမွီ (B.C 741)ခုႏွစ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခရစ္ေတာ္မေပၚထြန္းမွီ (B.C 739) ခုႏွစ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး၊ ၾကားကာလတြင္ လမ္းခရီး (၂)ႏွစ္ ၾကာေညာင္းပါသည္။

(အားမာန္သစ္ မဂၢဇင္း)
ဆက္လက္တင္ျပမည္

Forever at the Frontline

January 31 marks the 60th anniversary of one of Asia's oldest rebel movements—the Karen National Union (KNU). It is a day commemorated by Karen people all around the world.

Since it declared war on the central government in 1949—shortly after Burma declared independence from Great Britain—the KNU has faced a great many ups and downs during its six-decade fight for autonomy.

A Karen soldier at the frontline. (Photo: Steve Sandford)


(Photo: Reuters)

It is undergone rifts and splits, and breakaway Karen groups have emerged. It suffered defeat at the hands of the Burmese army and in 1995 was forced to abandon its jungle fortress at Manerplaw on the Thai- Burmese border. Its aging leadership is fading away while the number of Karen refugees continues to grow. Discontent is high among the Karen population and thousands of families are currently resettling in Western countries under the auspices of the United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR).

However, unlike so many other armed insurgent groups, the KNU has steadfastly refused to sign a ceasefire agreement with the Rangoon government.

When the KNU's founding father, Saw Ba U Gyi, established the rebel movement in 1949, he unveiled his "Four Principles" of resistance: "There shall be no surrender; The recognition of the Karen State must be completed; We shall retain our arms; and We shall decide our own political destiny."

The KNU has locked itself to those principles through thick and thin for 60 years.

In 1995, the Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) split from the KNU and joined forces with the Burmese army. Manerplaw fell soon after. The KNU, led by Gen Bo Mya, scattered while its civilian population joined the exodus into Thai border refugee camps. The KNU lost their only true sources of income: logging and taxation.

After fighting the Burmese army for 30 years, KNU commander Tha Mu He and hundreds of his followers surrendered to the regime in April 1997.

He told journalists and diplomats that he split from the KNU because of the failed peace talks between the Burmese junta and his mother organization in 1994 and the realization that the conflict would continue indefinitely.

Soldiers of the Karen National Liberation Army, the oldest rebel group, stand at parade arms at a base near the Thai-Burmese border.

One year later, Phado Aung San, a central executive member of the KNU, and hundreds of his followers also surrendered to the Rangoon government. He gave the same reasons for laying down his weapons as Tha Mu He had.

Then in early 2007, another splinter group reached a ceasefire agreement with the Burmese regime. Known as the KNU/ KNLA Peace Council and led by Maj-Gen Htein Maung, it included around 300 defecting KNU soldiers.

Brig-Gen Johnny, head of KNLA Brigade 7, said that Karen breakaway leaders who had reached ceasefire agreements with the Burmese regime had betrayed their people and their comrades who had died for the Karen revolution.

"We have to carry on the unfinished duty for our people. If we give up, it is as if we were betraying our comrades and our leaders who have died for us," said Brig-Gen Johnny.

"Our enemy [the Burmese military regime] is trying to divide us every day. We have to be united and always be careful," he said.

Meanwhile, the DKBA has boasted that its forces will overrun the KNU's military wing, the KNLA, by 2010.

The target of its operation would appear to be Kawkareik Township in southern Karen State, which is rich in gold, teak forest, antimony, zinc and tin. Sources from both the KNU and the DKBA circles have said that the DKBA seeks to control the regions that do business with the Thai authorities.

However, the KNU leadership, as always, remains resolute.

You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://sawlinux.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.